Uncategorized @sr    Usklađivanje sa EU u energetici kroz novi zakon

Usklađivanje sa EU u energetici kroz novi zakon

29. decembar 2014. godine

Skupština Srbije usvojila je 29. decembra Zakon o energetici koji treba da omogući da se u potpunosti primeni set energetskih propisa EU, Treći energetski paket. Obaveza Srbije je da od 1. januara 2015. primenjuje te propise koji, između ostalog, predviđaju razdvajanje proizvodnje i snabdevanja energijom od transporta, omogućavanje pristupa mreži za treću stranu, kao i razdvajanje delatnosti u kompanijama koje se bave proizvodnjom, prenosom i snabdevanjem strujom ili gasom. Novi zakon treba da obezbedi i veću zaštitu kupaca.

U Skupštini Srbije za zakon je glasalo 183 poslanika, uključujući i predstavnike opozicionih partija – Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke (SDS), koje su podršku obrazložile time što se oblast energetike usklađuje sa evropskim zakonodavstvom.

Ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić je prilikom predstavljanja zakona poslanicima rekao da on poboljšava uslove za investiranje i unapređuje sigurnost snabdevanja strujom i gasom. „Novi zakon širom otvara vrata za investicije u energetiku kao jednu od najperspektivnijih grana, za koju postoji veliko interesovanje investitora“, rekao je Antić.

On je naglasio da Zakon o energetici predstavlja ozbiljan iskorak u usaglašavanju regulative sa EU i osnov za punu primenu direktiva iz Trećeg energetskog paketa, što je obaveza Srbije od 1. januara 2015. godine.

Na Zakon o energetici prihvaćeno je više od 40, od 98 podnetih amandmana, od kojih je većinu predložila opozicija. Prihvaćeni su amandmani kojim se odredbe zakona o priključenju objekata na elektromrežu i gasnu mrežu usklađuju s rokovima za izdavanje građevinske dozvole iz Zakona o planiranju i izgradnji.

Antić je ranije najavio da će rokovi za priključenje objekata na električnu mrežu biti prepolovljeni sa 30 plus 15 dana, na 15 plus osam dana.

Treći energetski paket

Dosadašnji Zakon o energetici koji je donet 2011. obuhvata ceo Drugi energetski paket EU i delove Trećeg paketa koji nisu podrazumevali velike organizacione promene ili ulaganja.

Treći energetski paket predviđa mere koje treba da omoguće razvoj i zaštitu konkurencije na tržištu. Predviđeno je razdvajanje proizvodnje energije i snabdevanja od transporta kako bi se sprečilo da operateri prenosa daju prednost energiji koju sami proizvode, kao i svojim kompanijama za snabdevanje.

Takođe, da bi se omogućila konkurencija na tržištu, uvodi se princip prema kome operateri prenosne mreže moraju da dozvole drugom snabdevaču gasa ili struje bez diskriminacije pristup mreži koja vodi do kupca.

Operateri prenosa moraju da primenjuju utvrđene tarife kako ne bi zloupotrebljavali svoj dominantan položaj.

Kompanije koje se bave i proizvodnjom, prenosom i snabdevanjem moraju da razdvoje te delatnosti od prenosa.

Liberalizacija tržišta u Srbiji

Novim zakonom se zadržava odredba o potpunom otvaranju tržišta struje i gasa od 1. januara 2015. godine. Na osnovu toga, domaćinstava i mali kupci će moći da biraju snabdevače strujom i gasom, ali će imati i mogućnost garantovanog snabdevanja, što znači da neće morati da izađu na tržište.

Antić je ranije rekao da, međutim, strane kompanije nemaju motiv da uđu na otvoreno tržište struje u Srbiji zbog cene koja je najniža u Ervopi.

On je tokom rasprave o novom zakonu u parlamentu rekao da je cena struje EPS snabdevanja 29 evra po megavat satu, a da je cene struje na berzama veća od 40 evra po megavat satu.

„Cena električne enegije u godinama koje su pred nama dostići će ekonomsku cenu postepeno, tako što će pratiti ekonomsku moć građana i socio-ekonomsku moć u Srbiji“, rekao je Antić.

Garantovano snabdevanje

Zakonom je raniji termin javnog snabdevanja zamenjen garantovanim snabdevanjem. Propisan je i postupak izbora garantovanog snabdevača na tenderu, kao i izbor rezervnog snabdevača.

Mali kupci električne energije prema novim odredbama zakona biće firme sa manje od 50 zaposlenih i godišnjim prihodom ispod 10 miliona evra, koji godišnje troše manje od 30.000 kilovat sati struje, a lista malih kupaca određivaće se svake godine do 31. marta.

Firme koje troše više od 30.000 kilovat sati struje godišnje od 1. jula 2015. izgubiće pravo na garantovano snabdevanje i moraće da pronađu snabdevača na tržištu.

Zakonom se uvodi i mogućnost ukidanja regulisanja cene električne energije za garantovano snabdevanje od 2017. godine.

Pristup podacima o potrošnji

Kupci električne energije dobiće pravo na pristup podacima o sopstvenoj potrošnji, a snabdevač će morati i da uspostavi besplatne telefonske linije za obaveštavanje kupaca.

Zakon uvodi i osnove za praćenje tehničkog i komercijalnog kvaliteta snabdevanja strujom i gasom.

Uvedena je i delatnost snabdevanja na veliko električnom energijom i data je mogućnost stranoj kompaniji da dobije licencu za tu delatnost, bez obaveze registrovanja na teritoriji Srbije.

Stvoreni su uslovi i za osnivanje i funkcionisanje berze električne energije. Uvodi se i mogućnost da država ima jednog ili više operatera distributivnog sistema električne energije, ali da oni moraju da primenjuju iste tarife.

Izvor: EurAktiv

Add Comment