Uncategorized @sr    Vlada usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Vlada usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

1.avgust 2014. godine

Tekst revidiranog Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU

Vlada Srbije je usvojila revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), koji predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU, ali ujedno i plan izgradnje institucija za primenu tako usaglašenog pravnog poretka. Ovaj program realizovaće se u periodu do 2018. godine, koja je rok utvrđen za postizanje potpune unutrašnje spremnosti za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji.

U izradi NPAA učestvovali su predstavnici svih državnih organa i organizacija, regulatornih i nezavisnih tela, kao i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije. NPAA je izrađen tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak, kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet usklađivanja zakonodavstva. Pravo Evropske unije podeljeno je u skladu sa nadležnošću državnih organa u 35 poglavlja, čime je omogućeno i redovno planiranje i praćenje njihovih zakonodavnih aktivnosti.

Planovi navedeni u NPAA poslužiće kao osnov za definisanje mera i aktivnosti u nastavku pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Nakon nove faze u procesu pristupanja Srbije EU- stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju od 1.septembra 2013. godine, kao i otpočinjanja pregovora o članstvu u EU, održavanjem Međuvladine konferencije u Briselu 21. januara 2014. godine, bilo je potrebno da se pripremi Prva revizija NPAA, usvojenog u februaru 2013. Time se, u novim uslovima, postiže da ovaj dokument odslikava precizne planove u vezi sa svim obavezama i reformama koje će Srbija realizovati kako bi ispunila kriterijume za članstvo u Uniji.

Kako se pravne tekovine Evropske unije stalno razvijaju, očekuje se da će NPAA povremenim revizijama i ubuduće biti prilagođavan promenama prava Evropske unije.

Vlada je zadužila Kancelariju za evropske integracije, da kao i do sada, podnosi redovne tromesečne izveštaje o sprovođenju NPAA.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predstavlja nastavak Nacionalnog programa za integraciju (NPI) koji je realizovan u periodu od 2008. do 2012. i obezbeđuje kontituitet procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Izvor: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Add Comment