Uncategorized @sr    Za poljoprivredu u Srbiji 175 miliona evra iz evropskih fondova

Za poljoprivredu u Srbiji 175 miliona evra iz evropskih fondova

20. januar 2015. godine

Evropska komisija je usvojila Program Evropske unije za ruralni razvoj u Srbiji (IPARD) kojim će Evropska unija u narednih šest godina podržavati ruralni razvoj u Srbiji.

Srpskim poljoprivrednicima će kroz IPARD biti na raspolaganju 175 miliona evra, prvenstveno u vidu grantova za sufinansiranje investicija uz javni doprinos od maksimalno 70% prihvatljivih troškova. Glavni ciljevi Programa su unapređenje bezbednosti hrane u Srbiji i razvoj konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prerade, kao i usklađivanje sa standardima Evropske unije u ovim oblastima.

Na osnovu detaljne analize sektora i nakon konsultacija sa interesnim grupama, izdvojeni su sledeće prioritetne oblasti:

1) Investicije u poljoprivredna gazdinstva – grantovi će se davati proizvođačima mleka, mesa, voća i povrća i drugih useva;

2) Investicije za preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda – namenjene mikro, malim i srednjim preduzećima za preradu mleka, mesa, voća i povrća;

3) Organska proizvodnja – podrška će se pružati poljoprivrednim proizvođačima koji uvode metode organske proizvodnje;

4) Sprovođenje strategija lokalnog razvoja – u okviru takozvanog „LIDER“ pristupa, lokalne akcione grupe (posebno osnovana javno-privatna partnerstva) će dobiti podršku za sprovođenje lokalnih ruralnih strategija;

5) Diverzifikacija aktivnosti u ruralnim sredinama i poslovni razvoj – ova mera će pomoći da se razviju privatni kapaciteti za ruralni turizam;

6) Tehnička pomoć – stručnjaci iz Evropske unije će pomoći domaćim vlastima u realizaciji programa.

Prvi konkursi za podnošenje predloga projekata koji će biti finansirani iz IPARD-a će biti raspisani kada se završi faza usklađivanja sa evropskim sistemom upravljanja i kontrole u domenu poljoprivrede.

Zvaničan tekst izvršne odluke Evropske Komisije o usvajanju Programa za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Srbije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020.

Izvor: Kancelarija za evropske integracije

Add Comment