Uncategorized @sr    Zaključci i preporuke sa prvog sastanka Radne grupe NKEU za poglavlja Javne nabavke, Finansijska kontrola

Zaključci i preporuke sa prvog sastanka Radne grupe NKEU za poglavlja Javne nabavke, Finansijska kontrola

4. septembar 2014. godine

Nakon usvajanja pregovaračke pozicije za Pregovaračko poglavlje 32 od strane Vlade Republike Srbije, Radna grupa Nacionalnog Konventa o EU, koja prati ovo poglavlje, održala je prvi sastanak na kom su predstavnici Ministarstva finansija, predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine i šefica Pregovaračkog tima, gospođa Tanja Miščević, predstavili pregovaračku poziciju u obimu koji im je bio omogućen s obzirom da je Vlada na sva dokumenta o svim pregovaračkim poglavljima stavila oznaku poverljivosti.

Sastanak je održan 2. septembra 2014. godine u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije. U uvodnom delu ukazano je na značaj usvajanja prve pregovaračke pozicije za poglavlje 32, kao i procedura koje su uspostavljene u ovom procesu. Pregovaračka pozicija je upućena Narodnoj skupštini koja je dalje razmatra. Razgovor za organizacijama civilnog društva, okupljenim u RG Nacionalnog konventa, vođen je na bazi Izveštaja o skriningu Evropske komisije za poglavlje 32, koje se odnosi na finansijsku kontrolu. Članovima RG je predočena mogućnost da se ovim poglavljem i otvore pregovori između Srbije i EU o članstvu, do kraja ove godine. Ulogu predstavnika civilnog društva predstavnici Ministarstva finansija ocenili su kao vrlo značajnu u ovom poglavlju, pre svega kroz aktivnosti vezane za podizanje svesti o značaju finansijske kontrole, jačanju institucija u ovoj oblasti i standardima koji važe u Evropskoj uniji. Predstavnici OCD izneli su svoje viđenje stanja zakonodavnog i institucionalnog okvira za poglavlje 32 i složili se sa predstavnicima Ministarstva finansija da nisu iznenađeni nalazima iz Izveštaja, da su preporuke očekivane i da je potrebno da se civilno društvo sa svojim analizama i komentarima uključi u izradu Akcionog plana za ovo poglavlje.

Zbog toga što je na predlog pregovaračke pozicije koji je usvojila Vlada Republike Srbije stavljena oznaka „poverljivo“, Radna grupa NKEU koja prati ovo poglavlje nije u mogućnosti da preporuke i zaključke sa svog prvog sastanka usmeri na sadržaj tog dokumenta već su preporuke i zaključci opšteg karaktera, zasnovane na Izveštaju sa skrininga i tiču se upravo zahteva za dostupnost tih dokumenata i omogućavanje većeg učešća javnosti ako ne u samoj izradi ono bar u davanju komentara i sugestija koji bi mogli da utiču izgled dokumenta pre nego što finalna verzija bude poslata Evropskoj komisiji.

Iz navedenih razloga, Nacionalni Konvent o EU i Radna grupa kao deo Konventa, upućuje sledeće zaključke:

– Radna grupa zahteva od Vlade Republike Srbije da u skladu sa demokratskim principima, ustavnim i zakonskim garancijama i standardima EU, skine oznaku poverljivosti sa dokumenata koja se tiču pregovaračkog poglavlja 32. Radna grupa prihvata činjenicu da je u određenim slučajevima pojedinih pregovaračkih poglavlja važno za interese građana Republike Srbije da se zadrži određeni nivo poverljivosti ali je mišljenja da je, kad je u pitanju pregovaračko poglavlje 32, nedostupnost dokumenata javnosti nepotrebna i da može negativno da utiče na samu pregovaračku poziciju, dalji tok pregovora i proces pristupanja Srbije Evrospkoj uniji.

– Radna grupa predlaže Vladi Republike Srbije da pri izradi Akcionog plana za delovanje iz oblasti pregovaračkog poglavlja 32, obezbedi najšire moguće učešće javnosti kroz institucije javnih slušanja, tribina i korišćenjem informacionih tehnologija.

– Organizacije članice Radne grupe su spremne da Vladi Republike Srbije tj. Pregovaračkom timu ponude svoju ekspertizu, dokumenta ili druge usluge sa ciljem unapređenja pregovaračkog procesa, izrade što bolje pregovaračke poziciji i zaštite i ostvarivanja interesa građana Srbije u ovom procesu.

Prvom sastanku ove Radne grupe NKEU prisustvovali su predstavnici sledećih organizacija civilnog društva: Društvo protiv korupcije, Bečejsko udruženje mladih, Centar za evropske politike, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Biro za društvena istraživanja, Savez računovođa i revizora Srbije, Evropski pokret u Srbiji, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Add Comment