Uncategorized @sr    Zaključci sa Zajedničke sednice Radnih grupa za poglavlja 23 i 24

Zaključci sa Zajedničke sednice Radnih grupa za poglavlja 23 i 24

5. februar 2015. godine

Zaključci sa Zajedničke sednice Radnih grupa Nacionalnog konveta o Evropskoj uniji za Poglavlja 23 Pravosuđe i osnovna prava i 24 Pravda, sloboda i bezbednost, održane 24. decembra 2014. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije:

 1. Da se traži od Vlade Republike Srbije da obezbedi da sva ministarstva dosledno omogude učešde građanskog društva u procesu pregovora sa EU i brižljivo razmatranje svih komentara koji imaju za cilj ostvarivanje napretka Srbije u procesu pristupanja EU. Posebno, zahtevati da MUP-a objavi Nacrt Akcionog plana za poglavlje 24 i pratedu dokumentaciju po modelu koji je primenilo Ministarstvo pravde (otvaranje posebne stranice na sajtu ministastva sa relevantnim informacijama za pripreme za Poglavlje 24 i informisanje preko NKEU i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i drugih mejling lista), kao i da omogudi učešde OCD u svim fazama izrade propisa u skladu sa Smernicama Vlade Srbije za učešde OCD u proces donošenja propisa. Ceo tekst saopštenja je dostupan na sajtu NKEU.1 Verujemo da je ovaj presedan bitan za postavljanje prakse za pregovore o svim poglavljima i stoga molimo da i druge organizacije koje se ne bave 23 i 24 da podrže zahtev da sva ministarstva učine javnim sve nacrte planova nastalih u toku pregovora i omoguće kvalitetno učešće OCD.
 2. Podržavamo predlog šefice Pregovaračkog tima Vlade RS, Tanje Miščević, da se januaru 2015. godine organizuje zajednički sastanak koordinatora Pregovaračkih grupa Vlade Srbije i koordinatora radnih grupa NKEU u cilju razmene informacija o procesu pregovora sa Evropskom unijom i ustanovljavanja modela saradnje i konsultacija između NKEU i Vlade u slededem periodu. Za tu priliku nominujemo sledeća pitanja za diskusiju:a. Način koordinacije i komunikacije između koordinatora vladinih pregovaračkih grupa i radnih grupa NKEU.b. Omogućiti održavanje sastanaka podgrupa unutar konkretnih poglavlja. Npr.u okviru radnih grupa za poglavlja 23 i 24 NKEU formirati podgrupe koje se bave blisko povezanim temama iz ova dva poglavlja i organizovati tematske skupove sa članovima vladinih pregovaračkih grupa nadležnim za ta pitanja (npr. Podgrupe u okviru Poglavlja 23: a) reforma pravosuđa, b) borba protiv korupcije i c) osnovna prava i Podgrupe u okviru poglavlja 24: a) migracije, trgovina ljudima i b) borba protiv organizovanog kriminala, droga i terorizma, c) pravosudna i policijska saradnja u pravosudnim i krivičnim poslovima).c. Minimum informacija koje ministarstva nadležna za koordinaciju pregovaračkih radnih grupa moraju učiniti dostupnim preko svojih sajtova npr. izveštaji sa skrininga, nacrti akcionih planova i dr.dokumenata kojima se definišu mere za ispunjenje obaveza u pregovorima sa EU i sl.d. Pored toga, potrebno je definisati i način informisanja ili mobilisanja OCD kad su potrebne povratne informacije (preko NKEU i Kancelarije za saradnju sa OCD i drugih ciljanih kanala). Ovo je posebno važno kako bi se osiguralo da i OCD koje nisu članice NKEU mogu da budu informisane. Ako sve OCD u Srbiji budu članice NKEU, bide jako teško koordinirati radom.e. Kako uključiti veći broj organizacija sa lokala, van Beograda u rad NKEU.
 3. Radna grupa NKEU za poglavlje 23 da sastavi Zajednički izveštaj zainteresovnih OCD o konsultacijama sa Ministarstvom pravde oko Akcionog plana za Poglavlje 23. Ovaj izveštaj treba da obuhvati analizu obrazloženja Ministarstva pravde o razmatranju predloga i komentara koje su OCD uputile na tekstove prvog i drugog Nacrta akcionog plana za poglavlje 23. U izveštaju bi bili prikazane prihvadene preporuke i pouke, kao i nedoumice od zajedničkog interesa za sve OCD (npr. granice zahvata predloženih mera, razlozi za pomeranje rokova, zašto samo kvalitativni indikatori). Pored toga, OCD bi ponudile dodatna obražloženja za pojedinačne preporuke koje nisu prihvaćene (vidi primere iz zapisnika sa sednice). Ovo bi bila prilika da se i OCD koje nisu u oktobru 2014. poslale komentare pošalju svoj doprinos.
 4. Održati najmanje još jednu sednicu radnih grupa kako bi se dogovorile preporuke koje de biti objavljene u martu u sklopu zajedničke publikacije svih radnih grupa NKEU.
 5. Članice SEKO da se spreme da se uključe u ciklus programiranja IPA II sredstava.2 U januaru i ministarstva pristupaju izradi prvog nacrta Akcionih dokumenata za IPA 2015, Sektorskih planskih dokumenata za oblasti pravde i unutrašnjih poslova. Komentari OCD na ove SPD očekuju se do 15. januara. U martu de se očekivati dodatni inputi sektorskih radnih grupa OCD. Nakon toga slede konsultacije sa Delegacijom EU i Evropskom komisijom, a zatim izrada drugog nacrta akcionih dokumenata u junu. U julu se očekuje konsultacija sa sektorskim radnim grupama OCD povod drugog nacrta. Do marta 2015. godine treba organizovati sastanke radnih grupa NKEU u cilju formulisanja preporuka o uključenju OCD u proces pregovora, kao i o konkretnim prioritetima za poglavlja 23 i 24.
Adobe-PDF-icon

Zapisnik sa zajednicke sednice NKEU radnih grupa 23 i 24 24. decembar 20…Učesnici:Na zajedničkoj sednici NKEU Radnih grupa za poglavlja 23 i 24 prisustvovalo je preko 50 učesnika. Organizacije i institucije koje su bile predstavljene su sledeće:

 1. Organizacije okupljene u okviru NKEU Radnih grupa za poglavlje 23 i poglavlje 24
 2. Organizacije iz SEKO mehanizma za oblast unutrašnjih poslova i vladavine prava
 3. Predstavnici Ministarstva pravde
 4. Predstavnici Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za evropske integracije
 5. Predstavnici Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 6. Predstavnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

1 http://eukonvent.org/mup-da-objavi-nacrt-akcionog-plana-za-poglavlje-242 Dokumentacija o programiranju razvojne pomodi dostupna je na: http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/Documents.aspx

Add Comment