Uncategorized @sr    Zašto je Nacionalni konvent o EU važan mehanizam u procesu evropskih integracija?

Zašto je Nacionalni konvent o EU važan mehanizam u procesu evropskih integracija?

Nedavno je održan sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora (ZKO) gde se diskutovalo o trenutnom stanju odnosa između EU i Srbije. ZKO se sastoji od predstavnika civilnog društva Srbije i EU i omogućuje organizacijama civilnog društva sa obe strane da prate napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji i da donose preporuke namenjene Vladi Republike Srbije i institucijama Evropske unije.

U nekoliko tačaka sastanka pomenuta je dragocena uloga Nacionalnog konventa o EU u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Kako ZKO savetuje da bi trebalo iskoristiti njegov potencijal? Prenosimo vam u zaključcima sastanka:

  • (1.9) ZKO izražava zabrinutost zbog toga što novi srpski parlament ne može biti istinski pluralistički ako nema stvarne opozicije vladajućoj stranci. Ponovno poziva na prestanak korišćenja „huškačkog jezika protiv političkih protivnika i predstavnika drugih institucija koji tokom parlamentarnih rasprava izražavaju različita politička stanovišta“. Takve okolnosti ističu ključnu važnost i ulogu snažnog i aktivnog civilnog društva, kojem treba osigurati potreban prostor i uslove kako bi se njegova poruka čula i istinski uzela u obzir, posebno u parlamentarnom nadzoru nad izvršnom vlašću. U okviru većih platformi poput Nacionalnog konventa o EU civilno društvo može stvoriti dodatni pritisak ako ponašanje državnih institucija odstupa od proglašenih ciljeva i demokratskih načela.
  • (2.4) ZKO poziva srpske vlasti da pažljivo analiziraju sadržaj Izveštaja Evropske komisije i sastave jasan plan svog budućeg delovanja i da istovremeno – usvajanjem dugo očekivane Nacionalne strategije i akcionog plana za stvaranje podsticajnog okruženja za organizacije civilnog društva, uz snažniju i sistematičniju primenu Nacionalnog konventa o EU i upotrebu ključnih tačaka EU i organizacija civilnog društva u javnim institucijama i lokalnim samoupravama – jačaju svoje civilno društvo kako bi ono moglo doprineti učinkovitom sprovođenju tog plana.
  • (3.14) ZKO izražava zabrinutost zbog vizije koja se promoviše u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja za period 2021 – 2026. godine, koju je predložila srpska vlada. Radna  grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje Nacionalnog konventa o EU ocenila je ovaj predlog kao korak unazad jer ne sadrži sredstva za jačanje socijalnog dijaloga, jer je broj ranjivih grupa predviđenih za uključivanje u tržište rada smanjen samo na četiri i jer za aktivne mere zapošljavanja nisu planirana dovoljna sredstva (projekcija za 2026. je samo 0,2 % BDP-a). Nacionalni konvent o EU spominje i nedostatak mera za podsticanje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva, a u Strategiji zapošljavanja se u kontekstu održivog razvoja uopšte ne spominje upotreba politike zapošljavanja.
  • (4.6) Članovi ZKO-a ponovo naglašavaju potrebu da srpske vlasti sprovode istinski, a ne samo formalni, trostrani socijalni dijalog sa Socijalno ekonomskim savetom i da se sveobuhvatnije i sistematičnije savetuju s Nacionalnim konventom o EU i drugim relevantnim platformama civilnog društva u svim fazama i u vezi sa svim relevantnim poglavljima pregovora o pristupanju EU.

Ceo dokument možete pročitati na linku

Add Comment