Poglavlje 23    Akcioni plan za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava): Kvartalni izveštaj

Akcioni plan za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava): Kvartalni izveštaj

Održana je redovna sednica Radne grupe (RG) za Poglavlje 23 sa predstavnicima Ministarstva pravde. Članovima Konventove RG predstavljen je kvartalni izveštaj za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23. Šef pregovaračke grupe za Poglavlje 23 najavio je novu vrstu izveštaja koji se odnosi na ispunjenost prelaznih merila.

Radna grupa Nacionalnog konventa zahteva da se civilnom društvu dostavi materijal sa sednica članova radnih grupa koje se bave pripremom seta pravosudnih zakona. Ujedno je zatraženo da članice Konventove RG za poglavlje 23 dobiju status posmatrača rada tih radnih grupa.

Nakon što radna grupa Ministarstva pravde završi rad na nacrtu Zakona o parničnom postupku (ZPP), predstavnici Ministarstva pravde najavili su održavanje javne rasprave. Ponovljen je zahtev Nacionalnog konventa da se RG za poglavlje 23 sastane sa radnom grupom za izradu ZPP-a pre otvaranja javne rasprave. Takođe, bilo je reči o planovima za izradu nacrta novog Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku.

Prioritet u narednom periodu je izrada Strategije za borbu protiv korupcije  koja kasni već pet godina. Konventova RG insistira da se poveže statistika o procesuiranju korupcije na svim nivoima, te da se prilikom predstojećih zakonskih izmena vodi računa o usklađivanju nadležnosti posebnih odeljenja za procesuiranje korupcije. RG ocenjuje da je saradnja Vlade Republike Srbije sa Savetom za borbu protiv korupcije od velikog javnog značaja.

U delu sednice koji se odnosio na osnovna prava bilo je reči o unapređenju sistema besplatne pravne pomoći, sprovođenju Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka i položaju branitelja ljudskih prava. Naglašena je potreba sankcionisanja govora mržnje zvaničnika Vlade RS  na nacionalnoj osnovi.