Poglavlje 17    Fiskalna i monetarna politika R. Srbije – stanje i kretanja

Fiskalna i monetarna politika R. Srbije – stanje i kretanja

Članovi Radne grupe za poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna pitanja, razmatrali su aktuelno stanje u privredi Republike Srbije.

Kretanja u fiskalnoj politici na početku 2022. godine su nepovoljna. Napravljen je deficit od 50 milijardi dinara. U budžetu za 2022. godinu, povećane su javne investicije, ali nisu povećani rashodi za inovacije, obrazovanje i nauku. Srbija treba da preispita i dosadašnju praksu neselektivne izgradnje puteva u situaciji kada je visok nivo javnog duga.

U uslovima poskupljenja poljoprivrednih proizvoda i kako bi osigurala poljoprivrednu proizvodnju preporuka je da država subvencioniše određene poljoprivredne inpute poput đubriva i omogući poljoprivrednicima lakši pristup finansijama.

Havarija u Elektroprivredi Srbije nije ocenjena kao najveći problem u prethodnom periodu, već je ključni problem bio nedostatak uglja. Uočeni su propusti u upravljanju Srbijagasom koji već godinama ima nedovoljna skladišta gasa.

Radna grupa smatra da je potrebno postepeno i pažljivo izaći iz režima fiksnog deviznog kursa, čim se za to steknu povoljni uslovi na tržištu.

Detaljna analiza stanja po poglavljima i ključne preporuke za sva pregovaračka poglavlja, biće deo nove Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU koja će biti objavljena u maju 2022. godine.