Politički kriterijumi

Radna grupa

Međusektorska radna grupa za političke kriterijume

Članstvo u EU je jasno definisan cilj Srbije. Na putu do članstva  moramo da izgradimo slobodno društvo jer EU čine baš takva društva. Države EU stalno osnažuju postojeće i grade nove institucije. Stalno osnaživanje institucija je uslov opstanka društva slobode. U društvu slobode institucije štite sve građanke i sve građane, bez izuzetka.

Da bismo bili deo EU moramo da ispunimo političke kriterijume koji podrazumevaju da Srbija ima stabilne institucije koji garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina.

Poslednjih nekoliko godina izveštaji EK o napretku Republike Srbije identifikuju brojne probleme u oblasti Političkih kriterijuma. U odnosu na sadržaj većine drugih poglavlja (izuzimajući poglavlja 23 i 24), ova oblast je u snažnom fokusu važnih EU aktera. Sbija   konstantno dobija nedvosmislene poruke donosiocima odluka da bez ispunjavanja svih političkih kriterijuma nema napretka ni u drugim oblastima.

Osnovni cilj Međusektorske grupe za Političke kriterijume je brže, efikasnije i snažnije reagovanje Konventa u okviru tema koje obuhvataju praćenje stanja demokratije, slobodu izražavanja i medija i ostalih tema koje su definisane kao politički kriterijumi u procesu evropskih integracija.

Ostali strateški ciljevi Međusektorske grupe za političke kriterijume su:

   • Mapiranje veza između tema koje pripadaju političkim kriterijumima i pojedinačnih poglavlja, odnosno aktivnosti drugih grupa i kako se iskazuju kroz radne grupe-definisanje tzv. „meta-pitanja“ koja pripadaju političkim kriterijumima i prevazilaze pojedinačne radne grupe.
   • Mapiranje postojećih horizontalnih procesa koji se prate kroz političke kriterijume, a ne mogu se svrstati ni u jedno pojedinačno poglavlje, npr. reforma javne uprave, civilno društvo.
   • Uređenje tematskih celina koje su granične u odnosu na postojeća poglavlja, npr. izborni sistem i pravila.
   • Definisanje kriterijuma za reakcije na pogoršanja u oblasti političkih kriterijuma i uspostavljanje sistema za brzo reagovanje grupe
Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Preporuke ove međusektorske radne grupe možete naći u Knjizi preporuka za 2020. godinu (str. 485-528)

Članovi

CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE (CEP)

CEP je nezavisna istraživačka organizacija (think tank) koja snažno utiče na kreiranje javnih politika u Srbiji. CEP pronalazi i predlaže pametne opcije za unapređenje javnih politika, koje su zasnovane na istraživanju i temeljnom poznavanju javne uprave. CEP usmerava kreiranje javnih politika ka dostizanju evropskih vrednosti i dugoročnih koristi od članstva u EU.U 2020. godini, članovi rastućeg i visokomotivisanog tima CEP-a jesu široko priznati stručnjaci i istraživači, koji svoje znanje i iskustvo prenose zajednici i čiji glas snažno odjekuje u nacionalnim medijima.

Istraživanja i analize CEP-a su osnova za kreiranje javnih politika. CEP edukuje i zagovara kvalitetne opcije javnih politika orijentisane ka transformisanju Srbije u uspešnu buduću članicu EU. CEP će u 2020-oj unaprediti kvalitet istraživačkih proizvoda i metodologije, poboljšaće upravljačku strukturu i povećati komunikacione i zagovaračke kapacitete i ostvariti širi doseg ključnih poruka.

KOORDINATOR RADNE GRUPE

Srđan Majstorović je predsednik Upravnog odbora Centra za evropsku politiku – CEP počev od 12. oktobra 2017. godine. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, odsek za međunarodne odnose, i magistrirao na Univerzitetu u Gracu, Pravni fakultet Karl-Franzens, Odeljenje za evropske integracije i regionalizam.

Srđan je bio zaposlen u Kancelariji za evropske integracije Srbije od njenog osnivanja 2004. godine, a ulogu zamenika direktora obavljao je između septembra 2005. i juna 2017. Pre ove nominacije, Srđan je radio i u Odeljenju za evropske integracije Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose Republike Srbije (2003-2004), kao i u Odeljenju za evropske integracije i multilateralnu saradnju u regionu sa bivšim Saveznim ministarstvom za međunarodne ekonomske odnose SRJ (2001-2003) gde je bio odgovoran za regionalnu saradnju inicijative i organizacije. Tokom 2002. godine obavio je praksu u Evropskom parlamentu kao član Fondacije Konrad Adenauer. Između 1997-2001, Srđan je bio asistent na modulima Evropske studije i civilno društvo u organizaciji NVO Beogradska otvorena škola.

U avgustu 2015. godine, Srđan je imenovan za člana Pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji. U Pregovaračkom timu bio je odgovoran za pitanja koja se odnose na ispunjavanje političkih kriterijuma za pristupanje i poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbednost. Tokom svoje karijere u javnoj upravi, Srđan je takođe bio član pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije i stoga je učestvovao u pregovorima o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije i EU. Srđan je bio aktivno uključen u pripreme institucionalnog okvira i procedure za koordinaciju pregovaračkog procesa za pristupanje Srbije EU. Srđan je učestvovao na brojnim seminarima kao predavač, autor stručnih članaka na temu evropskih integracija i koautor je televizijske emisije o istoj temi. Takođe je član BiEPAG-a. Srđan tečno govori engleski jezik i ima osnovno znanje italijanskog i francuskog jezika.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Andrija Pejović – Evropski pokret u Srbiji
Aleksandar Vukalović – Esigurnost
Bojan Klačar – CESID
Đorđe Popović – BFPE
Dragan Roganović – Mreža za ruralni razvoj Srbije
Dragiša Mijačić – InTER
Dušan Protić – CEP
Igor Bandović – BCBP
Igor Novaković – ISAC fond
Isidora Martinenko – CEP
Jablan Obradović, Fond za otvoreno društvo
Jovana Spremo – YUCOM
Kori Udovički – CEVES
Lidija Radulović – BFPE
Maja Stojanović – Građanske inicijative
Marko Obradović – CEP
Marko Savković – BFPE
Milan Antonijević – bez afilijacije
Milena Lazarević – CEP
Nataša Dragojlović – Nacionalni konvent o EU
Nataša Vučković – Fondacija Centar za demokratiju
Nemanja Nenadić – Transparentnost Srbija
Nemanja Todorović Štiplija – EWB
Nikola Burazer – EWB
Nikola Cuckić – EWB
Sonja Liht – BFPE
Sonja Stojanović Gajić – BCBP
Tamara Branković – CRTA
Tara Tepavac – CRTA
Vladimir Međak – Evropski pokret u Srbiji
Vukašin Obradović – Građanske inicijative
Zlata Đorđević – Transprentnost Srbija