Uncategorized @sr    Odgovor Radne grupe NKEU za poglavlja 30 i 31 na saopštenje Ministarstva odbrane

Odgovor Radne grupe NKEU za poglavlja 30 i 31 na saopštenje Ministarstva odbrane

5. jul 2018. godinePovodom saopštenja Ministarstva odbrane od 2.07,2018, koje smo dobili umesto odgovora na komentare i predloge za poboljšanje teksta nacrta Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane, članice Radne grupe NKEU za poglavlje 31 ponovo naglašavaju značaj toka i sadržaja javne rasprave i još jednom ukazuju na svrhu i suštinu konsultovanja javnosti u procesu izrade strategijskih dokumenata. Oba dokumenta su veoma značajna – posebno Strategija nacionalne bezbednosti, koja je i najviši strategijski dokument i prema kojoj se usklađuju i ravnaju ostali strategijski i drugi dokumenti.Predstavnici Ministarstva odbrane treba da imaju na umu da sve što je legalno i po zakonu, ne znaci i da je legitimno i da je urađeno na pravilan način, tj. da ispunjava svrhu. Formalno poštovanje procedura nije suština nego preduslov kvalitetne javne rasprave i njene svrhe.Produžetak rasprave smo tražili zbog razloga ranije navedenih problema u obaveštavanju i načina na koji je sama rasprava sprovođena, a priloge smo dostavili kasnije u dogovoru sa predstavnicima Ministarstva. Nacionalni konvent okuplja preko 700 organizacija civilnog društva i bilo je potrebno da se konsultuju sve one organizacije koji se bave i sektorima koji ne spadaju u bezbednost u užem smislu (ljudska i manjinska prava, informisanje, obrazovanje i kultura itd). Dakle, upravo one koji nisu učestvovali u događajima koje je organizovalo Ministarstvo pošto od istog nisu bili obavešteni na odgovarajući način.Ono na čemu će članice Konventa i u budućnosti insistirati jeste aktivan dijalog u i istinska debata sa predstavnicima institucija oko sadržaja strategija. Umesto toga, na sajtu Ministarstva odbrane objavljen Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, u kome se navode samo predlozi i komentari koji su odbijeni. U samom Izveštaju, obrazloženja u vezi sa odbijanjem određenih priloga dostavljenim u toku javne rasprave data šturo i u velikom broju slučajeva bez suštinskih (kontra)argumenata. Među razlozima koji su dati za odbijanje pojedinih predloga najupečatljiviji su sledeći:

  • Ima (ili biće) u drugim aktima;
  • Implicitno je sadržano u tekstu nacrta, nema potrebe da se ističe (npr. kada je u pitanju otpornost, jedan od ključnih koncepata u Globalnoj strategiji EU na koju se Strategija nacionalne bezbednosti poziva);
  • Kosi se sa strukturom i korišćenom metodologijom (koju Ministarstvo nije razjasnilo u toku javne rasprave);
  • Informacije postoje u domaćoj i stranoj literaturi (npr. kada je reč o teorijskom objašnjavanju pojma vojna neutralnost – ističemo ovaj pojam je pre svega politički, i upravo se u vodećoj literaturi naglašava problematičnost njegove upotrebe);
  • To je kratkoročno rešenje, koje priroda strategije nadilazi (npr. kada je u pitanju borba protiv korupcije);
  • Primedbe nisu date u amandmanskoj formi (valjda je bitna suština predloga a ne da li je dato u amandmanskoj formi ili ne);
  • Naše stručne institucije su procenile drugačije (ne navodeći pritom koje su to procene i na čemu su utemeljene);

Stava smo da je prava obrazloženja trebalo dati ili u toku same javne rasprave (da je bila zasnovana na dijalogu), ili kroz direktan dijalog nakon što je načinjen Izveštaj sa svima koji su podneli primedbe i komentare na nacrt (dakle ne samo sa predstavnicima Konventa). Obrazloženja kao što su prethodno navedena samo dovode u sumnju njihovu validnost, kao i samu svrhu procesa koji se zove javna rasprava.Namera članica Nacionalnog konventa je bila da doprinese kvalitetu budućih strategija i predupredi eventualne izazove koji mogu nastati u toku otvaranja poglavlja 31 u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu. Naime, obrazloženja ovakvih rešenja u strategiji mogu da traže i Evropska komisija i države članice. Od Srbije se očekuje usaglašenost sa Globalnom strategijom EU se očekuje u ovom poglavlju. Takođe, važno je da se postigne nacionalni konsenzus oko ključnih pravaca politike nacionalne bezbednosti i odbrane, jer u njenu primenu uključeni su svi građani i privreda. Od njene primene zavisi bezbednost građana, države, imovine, zdravlja, životne sredine, kao i sadržaj svih drugih strategijskih dokumenata u svim drugim oblastima života.Tekst odgovora na saopštenje Ministarstva odbrane Saopštenje za javnost Radne grupe NKEU za poglavlja 30 i 31 povodom nacrta Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbraneKomentari na nacrte Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije odbrane

Add Comment