Aktuelno    Podsticanje razvoja informacionog društva u Srbiji

Podsticanje razvoja informacionog društva u Srbiji

Radna grupa Nacionalnog konventa za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) razmatrala je 26. juna 2024. godine realizaciju Preporuka usvojenih nakon razmatranja Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije za 2023. godinu za poglavlje 10. Cilj je bio da se ostvari monitoring nad realizacijom pomenutih preporuka i osnaži potreba da se one dosledno i u potpunosti sprovedu, i time ostvari važan preduslov u pripremama Srbije za prijem u EU.

U proteklom periodu ostvareni su značajni rezultati u razvoju informacionog društva, ali se u Izveštaju Evropske komisije ukazuje i na aktivnosti koje nisu ostvarene ili su samo delimično realizovane. Radna grupa za poglavlje 10 je na sastanku upozorila da:

   • nisu ojačani kadrovski potencijali u MIT, RATEL I REM
   • treba intenzivirati rad na izradi Zakona o širokopojasnom internetu i usvajanju Zakona o informacionoj bezbednosti
   • kasne pripreme za uvođenja 5G mobilne mreže
   • ije promovisan evropski sistem 112
   • treba otkloniti prepreke za širu primenu otvorenih podataka.

Predloženo je da Vlada do kraja godine pripremi Zakon o veštačkoj inteligenciji sagladno ACT VI koji je usvojila EU.