Poglavlje 10    Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 10: Ostvaren značajan napredak u digitalnoj transformaciji i medijima

Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 10: Ostvaren značajan napredak u digitalnoj transformaciji i medijima

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji) je 8. decembra 2023. razmatrala Izveštaj Evropske komisije o stanju u Srbiji u 2023. godini.

Na sastanku konstatovano je da je u 2023. godini ostvaren značajano veći napredak nego ranijih godina. Naglašeno je da su usvojeni Zakon o elektronskim komunikacijama, Zakon o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima. Takođe je unapređena operativna i finansijska  nezavisnost RATEL-a i REM-a. IT tržište je poraslo za 20%. Po razvoju eUprave Srbija je na visokoj 4. poziciji u Evropi. Izvoz IT usluga je porastao za 40% i iznosio je 2,7 milijarde evra. Unapređena je  normativna uređenost u oblasti medija. Razvijen  je  evropski sistem 112 za pozive u slučaju opasnosti. Konstatovano je da ovi i drugi podaci pokazuju da su Vlada, nadležni organi, civilni sektor, pa i sama RG NKEU za Poglavlje 10 bili angažovaniji nego predhodnih godina. Međutim, članovi radne grupe naglašavaju da se na realizaciju nekih od pomenutih aktivnosti se čekalo nekoliko godina,

U Izveštaju Evropske komisije se ukazuje i na aktivnosti gde nisu ostvareni planirani efekti. Članovi Radne grupe smatraju da su u oblasti medija ostvareni samo ograničeni uspesi i da treba dosledno nastaviti rad na realizaciji Medijske strategije. Radna grupa NKEU za Poglavlje 10 predlaže nadležnim državnim organima da se, bez obzira što je Vlada u tehničlkom mandatu, obave sve stručne pripreme za realizaciju pomenute strategije.

Članovi Radne grupe NKEU za Poglavlje 10 predložili su da REM ojača svoje kadrovske kapacitete za proaktivni rad na potpunom spovođenju svojih ovlaščenja i završi postupak dodele pete licence ili iznese uverljivo opravdanje za dosadašnje odugovlačenje. Dalje se predlaže da Ministarstvo za informisanje i komunikacije intezivira rad na  izradi Zakona o širokopojasnom internetu koji treba da bude usklađen sa  Direktivom o smanjivanju troškova širokopojasnog pristupa, usvoji podzakonske akte za aukciju za 5G mobilnu mrežu i primeni Memorandum o mapi puta za 5G mrežu u cilju smanjivanja bezbednosnih rizika, uskladi  domaće propise sa Direktivom EU o otvorenim podacima  i obezbedi usklađivanje sa revidiranom Evropskom direktivom o audio vizuelnim i medijskim uslugama.

Članovi Radne grupe predložili su i da Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje promociju evropskog sistema 112.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 10 će u saradnji sa nadležnim državnim organima pratiti realizaciju pomenutih zadataka i smatra da postoje uslovi da se otvori Pregovarački klaster 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast