Finansijske i budžetske odredbe

Radna grupa

33. Finansijske i budžetske odredbe

Nakon završetka pregovora i pristupanja EU Srbija će uplaćivati potrebne doprinose u zajednički budžet i u određenom iznosu koristiti sredstva iz fondova EU. Uplaćivaćemo svoja sredstva u zajednički budžet u skladu sa našom ekonomnskom snagom.

Budžetska sredstva Evropske unije prikupljaju se iz tri osnovne vrste prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina, uključujući carine na poljoprivredne proizvode); sopstvenih sredstava po osnovu poreza na dodatnu vrednost (PDV) i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na osnovu bruto nacionalnog dohotka (BND). Države članice Evropske unije imaju obavezu da uplaćuju u budžet EU, ali i pravo na korišćenje sredstava iz budžeta Evropske unije.

Kako bi na adekvatan način ispunile svoju obavezu uplate sopstvenog doprinosa budžetu EU, države članice moraju imati odgovarajući administrativni kapacitet da adekvatno koordiniraju i obezbede tačan obračun, naplatu, isplatu i kontrolu sopstvenog finansijskog doprinosa budžetu EU.

Preporuke radne grupe za 2020. godinu

Praćenje napretka u ovom poglavlju će biti prikazano na osnovu Pregovaračke pozicije Republike Srbije, kao i pozicije EU kada ona bude dostupna. Napredak u pojedinim oblastima je vizuelno označen primenom semafor pristupa u kome je crvenom bojom označeno polje u kome nije bilo napretka, narandžastom aktivnosti koje u realizaciji, a zelenom one aktivnosti koje su završene.

Preporuke radne grupe nalaze se u Knjizi preporuka za 2020. godinu (str. 418 – 430)

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Praćenje napretka u ovom poglavlju će biti prikazano na osnovu Pregovaračke pozicije Republike Srbije, kao i pozicije EU kada ona bude dostupna. Napredak u pojedinim oblastima je vizuelno označen primenom semafor pristupa u kome je crvenom bojom označeno polje u kome nije bilo napretka, narandžastom aktivnosti koje u realizaciji, a zelenom one aktivnosti koje su završene.

Preporuke radne grupe nalaze se u Knjizi preporuka za 2019. godinu (str. 321-325)

EVROPSKI POKRET U SRBIJI (EPUS)

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama. EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.

KOORDINATORKA RADNE GRUPE

Gordana Lazarević  je dugi niz godina zauzimala ključne pozicije u javnim službama. U periodu 2000-2010 bila je pomoćnik ministra koji je rukovodio planiranjem, pripremom i sprovođenjem projekata bilateralne razvojne pomoći i pomoći Evropske unije. Njene obaveze obuhvatale su koordinaciju rada ministarstava i drugih državnih institucija u pripremi programa i projekata koje će finansirati iz sredstava inostrane pomoći, pripremanje višegodišnjih planskih dokumenta, kao što su potrebe Republike Srbije za donatorskom pomoći, rad na ekonomskim i finansijskim propisima, upravljanje dugovanjima, kao i saradnju sa međunarodnim finansijskim organizacijama (Međunarodnim monetarnim fondom, Međunarodnom bankom za rekonstrukciju i razvoj, Evropskom investicionom bankom) i Evropskom unijom. Bila je nacionalni koordinator preko-graničnih programa u Srbiji (CBC programi). Sarađivala je sa Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) u radu prvog Nacionalnog konventa.

Danas radi kao individualni konsultant na različitim poslovima u zemlji i inostranstvu (istraživanja, razvoj državne uprave, evaluacija projekata, finansijsko i poslovno savetovanje, organizaciona i savetodavna podrška organizacijama civilnog društva, različite obuke). Sarađuje sa EC, SDC, SIDA, GIZ, ADA, UNOPS, različitim državnim institucijama i drugim organizacijama. Više puta je bila mentorka u programu Podeli svoje znanje čiji je cilj da uspešne i stručne liderke iz različitih profesija podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja i tako doprinesu stvaranju prilika za unapređenje karijera mladih žena i promena u pogledu na karijeru i napredovanje mladih žena.

Objavljivala je članke i komentare u stručnim časopisima, prevode, priloge za studije i sarađivala sa EPUS-om u pripremi različitih publikacija koje se odnose na planiranje korišćenja i sprovođenja fondova EU, u časopisima Ekonomist magazin i Ekonomska politika.

Dobitnica je nagrade Evropskog pokreta u Srbiji za najveći individualni doprinos evropskim integracijama – Evropljanin 2005.

Volonter je u organizaciji Živimo zajedno koja zapošljava i vodi brigu o osobama sa invaliditetom.

ČLANOVI I ČLANICE RADNE GRUPE

Aleksandar Zdravković – Institut ekonomskih nauka

Kalina Marković Ilić – nezavisni ekspert

Mihailo Gajić – LIBEK

Miloš Đinđić – Centar za evropske politike