Uncategorized @sr    Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u Izveštaju EK

Slaba ocena napretka u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne politike u Izveštaju EK

14. oktobar 2014. godine

Juče je u Beogradu održan hitan sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovaračko poglavlje o socijalnoj politici i zapošljavanju kako bi se razmotrile ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju o napretku Srbije i utvrdile predstojeće aktivnosti Radne grupe. Sastanak je sazvala Fondacija “Centar za demokratiju“ koja u okviru Konventa koordinira Radnu grupu za Poglavlja 2 Slobodno kretanje radnika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje.

– Želimo da pošaljemo poruku o važnosti većih pomaka i veće efikasnosti državnih organa u oblastima koja se najdirektnije tiču kvaliteta svakodnevnog života građana, a posebno najugroženijih grupa. – navode iz Centra za demokratiju koji od 2006. godine radi na unapređenju ekonomskih i socijalnih prava.

Članovi radne grupe su još na prvom sastanku u junu ove godine izrazili nezadovoljstvo povodom izostanka javne rasprave prilikom donošenje Zakona o radu, kao i u vezi sa hitnom procedurom po kojoj je donet zakon. Izveštaj Evropske komisije potvrdio je ono na šta je Radna grupa ukazivala.

Konstatovano je da je neophodna dopuna zakonskog okvira kada je u pitanju diskriminacija, a posebna pažnja se mora posvetiti pitanju zapošljavanja i socijalnoj inkluziji Roma.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Formiranje 21 radne grupe Nacionalnog konventa iniciralo je više od 20 najistaknutijih organizacija civilnog društva kako bi pratile tok pregovora i sprovođenja reformi u oblastima iz 35 pregovaračkih poglavlja.

Kontakt: Bojana Ružić, 3627-780, bojana@centaronline.org

Add Comment