Aktuelno    Potrebno ubrzanje reformi u oblasti socijalne politike i zapošljavanja

Potrebno ubrzanje reformi u oblasti socijalne politike i zapošljavanja

Na sednici održanoj 17. aprila 2024. članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za pogljavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje)  razmatrali su realizaciju reformi u oblasti pregovaračkog poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. 

Zaključeno je da se nadležnom Ministarstvu i Vladi Republike Srbije uputi zahtev za ubrzanje reformi u oblasti socijalne politike, reforme radnog zakonodavstva i da se efikasnije primenjuju započete reforme u domenu bezbednosti i zdravlja na radu, rodne ravnopravnosti, socijalne inkluzije i borbe protiv diskriminacije. 

Radna grupa zahteva da buduća Vlada prekine s politikom fragmentacije radnog zakonodavstva i da ubrza proces pripreme i donošenja novog Zakona o radu i da se do tad ne donose zakoni koji parcijalno regulišu radnopravne odnose. Podsećamo da su nacrti zakona o radnim praksama i zakona kojim je planirano proširenje primene sezonskog rada oštro kritikovani od strane organizacija civilnog društva i sindikata. 

Radna grupa insistira na što skorijem usvajanju Strategije socijalne zaštite uz učešće svih relevantnih aktera u konsultacijama koje usvajanju prethode.

Suočeni sa intenzivnom kampanjom protiv Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Radna grupa smatra da Vlada Republike Srbije ima obavezu da brani ovaj Zakon u javnosti i da nastoji da obezbedi široku podršku za njegovu primenu. 

Sednici su prisustvovali članovi iz udruženja građana i sindikata.

Koordinator Radne grupe

Fondacija Centar za demokratiju