Poglavlje 19    Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva i primenu Zakona o socijalnim kartama

Zaustaviti fragmentaciju radnog zakonodavstva i primenu Zakona o socijalnim kartama

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i politika zapošljavanja, na današnjoj redovnoj sednici donela je sledeće zaključke:

   • Radna grupa traži od Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije da se zaustavi fragmentacija radnog zakonodavstva i da Vlada što pre otpočne rad na pripremi novog Zakona o radu.
   • Potrebno je da se zaustavi primena Zakona o socijalnoj karti zbog loših rezultata na samom početku primene jer se mnogim socijalno ugroženim građanima ukida pravo na novčanu socijalnu pomoć i sprovodi dehumanizacija socijalne zaštite.
   • Potrebno je i da Vlada ubrzano donese podzakonske akte nedostajuće za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o socijalnom preduzetništvu.
   • Radna grupa traži da Vlada i Narodna skupština što hitnije donesu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu čije se donošenje čeka već nekoliko godina.
   • Zahteva se veće učešće predstavnika civilnog društva u radnim grupama za izradu strategija, planova i nacrta zakona.