Poglavlje 19    Pregovaračka pozicija za poglavlje 19 – Potrebne izmene

Pregovaračka pozicija za poglavlje 19 – Potrebne izmene

Odbor za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, pozvao je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) da na zajedničkom sastanku razmotre pregovaračku poziciju za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Detaljne preporuke i komentare Radne grupe možete naći ovde.

Neke od preporuka i komentara su:

  • Predložena dinamika harmonizacije zakonodavstva za tekovinama EU  nije u skladu sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19, usvojenim maja 2020. godine što stvara obavezu revizije Akcionog plana.
  • Sažetak Pregovaračke pozicije ne omogućava uvid u sve propise EU s kojima će se u svakoj od oblasti vršiti harmonizacija jer ti propisi nisu svuda dosledno navedeni.
  • Neophodno je sprovesti nezavisnu analizu efekata primene zakona usvojenih u prethodnom periodu, naročito Zakona o agencijskom zapošljavanju i Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju.
  • Radna grupa je mišljenja da bi upravo zbog značaja Zakona o radu bilo neophodno planove harmonizacije pravnih propisa u ovoj oblasti vezati za donošenje novog Zakona o radu.
  • Radna grupa podržava proces kodifikacije propisa u oblasti rada i samim tim smanjenje fragmentacije radnog zakonodavstva koje tenutno postoji. Radna grupa, međutim, preporučuje da se u Pregovaračkoj poziciji navedu zakoni koji će biti kodifikovani, odnosno obuhvaćeni novim Zakonom o radu.
  • Radna grupa preporučuje da se u pregovaračkoj poziciji utvrdi plan za unapređenje saradnje između Socijalno-ekonomskog saveta na republičkom nivou sa socijalno-ekonomskim savetima na lokalnom nivou.
  • Radna grupa je iznela stav da je neophodno ažurirati Program reformi zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) i da se to predvidi Pregovaračkom pozicijom.
  • Radna grupa predlaže da se u tekst uvrsti Direktiva 2019/1152 o transparentnim i predvidivim uslovima rada ,  i da se zbog okolnosti vezanih za porast gig radnika u Srbiji razmotri i usaglašavanje sa Uredbom 2019/1150 o pravednim i transparentnim uslovima za poslovne korisnike usluga Internet posrednika a koji se odnosi na status gig radnika i usvojena je istovremeno kada i Direktiva

Add Comment