Poglavlje 23    Radna grupa za poglavlje 23 na sastanku sa Ministarstvom pravde – Javne rasprave i ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Radna grupa za poglavlje 23 na sastanku sa Ministarstvom pravde – Javne rasprave i ostvarivanje prava nacionalnih manjina

Radna grupa za poglavlje 23 nastavila jesaradnju sa Ministarstvom pravde nakon gotovo dve godine pauze. Na sastanku održanom 7. decembra bilo je reči o zakonodavnom okviru važnom za poglavlje 23 i tome kako nacionalne manjine ostvaruju svoja prava.

Radna grupa zaključila je da javne rasprave ne moraju da traju samo 20 dana koliki je najkraći zakonski rok. Pandemija ne sme da bude prepreka pri stavljanju na uvid javnosti predloga izmena i dopuna određenog novog zakona ili nekog strateškog dokumenta .

Istaknuta je i potreba da se tokom daljeg rada na izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku konsultuju članice Nacionalnog konventa kao i druge zainteresovane strane. Upućen je zahtev Ministarstvu pravde da organizuje bar još jedan sastanak sa zainteresovanom javnošću  nakon što uskladi nacrt sa već pristiglim komentarima.

Na sastanku je bilo reči o ranije upućenom apelu Ministarstvu kada je reč o Krivičnom zakoniku. Potrebno je prekinuti i sa parcijalnim izmenama kako Krivičnog zakonika tako drugih zakona poput Zakona o sprečavanju korupcije budući da takva praksa vodi iscrpljivanju ljudskih i finansijskih resursa i stvara konfuziju u primeni zakona.

Radna grupa navodi da je potrebna transparentost rada radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Potrebno je da akcioni plan odgovori na realne potrebe manjina, posebno kada je reč o obrazovanju, upotrebi jezika i pisma. Predloženo je da se radi na merama koje bi dovele do veće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama. Kako bi predstavnici nacionalnih manjina imali bolji pristup pravdi, predloženo je da se u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju više od jednog zvaničnoh jezika, angažuju osobe koje govore manjinske jezike u službama besplatne pravne pomoći kao da se i formulari za besplatnu pravnu pomoć prevedu na manjinske jezike.

Radna grupa poziva na sankcionisanje govora mržnje na nacionalnoj osnovi od strane pojedinih zvaničnika Vlade RS i elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom.

Radna grupa pozdravlja nastavak saradnje sa Ministarstvom pravde.

Link ka celokupnom izveštaju Radne grupe možete naći ovde.

Add Comment