Uncategorized @sr    Plan rasta – Fokus na razvoj čitavog regiona

Plan rasta – Fokus na razvoj čitavog regiona

Održana je treća regionalna konferencija u okviru projekta „Neka pravda vlada regionom“. Projekat sprovode Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, Evropski pokret Albanije i Evropski pokret Severne Makedonije uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Treća regionalna konferencija bila je posvećena Planu rasta i uticaju koji može da ima po evropske integracije tri zemlje.

Zaključeno je da organizacije civilnog društva treba da nađu svoje mesto u pripremi monitoring izveštaja kada je reč o Planu rasta. OCD pruža uvide i preporuke koje mogu da utiču na ostvarivanje zahteva koje Evropska komisija postavlja pred svaku zemlju kandidata. Imajući u vidu da je Plan rasta ocenjen kao ključni instrument za trenutnu fazu procesa pristupanja, on zahteva kako međuinsitucionalnu saradnju tako i uključivanje drugih zainteresovanih strana. Učešće OCD u tom smislu može da doprinese usmeravanju sredstava prema ključnim socijalno-ekonomskim izazovima tipičnim kako za pojedine zemlje tako i čitav region.

Dodatno je naglašeno da OCD treba da ojačaju kapacitete za praćenje alokacije i korišćenja sredstava u smislu boljeg obuhvata potrebnih podataka, analize i izveštavanja efikasnosti i uticaja projekata i inicijativa finansiranih u okviru Plana rasta. Plan rasta, iako ocenjen kao veoma važan, još uvek nije dovoljno poznat kako donosiocima odluka tako i široj javnosti, te su učesnici ukazali i na pitanje transparentnosti koje se postavlja kao važno za dalje aktivnosti koje će biti sprovođene u okviru Plana rasta.